Adam Koch - Radca prawny

Zakres usług

Obsługa prawna

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, wykształciło praktykę świadczenia obsługi prawnej w siedzibie klienta. Forma ta okazała się najbardziej efektywnym sposobem współpracy w relacji prawnik - przedsiębiorca. W zależności odpotrzeb, czynności z zakresu stałej obsługi prawnej wykonywane są również w Kancelarii.

Poza stałą obsługą prawną przedsiębiorców Kancelaria oferuję również pomoc prawną ad hoc w indywidualnej sprawie.

Kancelaria oferuje pełen zakres obsługi prawnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

 • Prawo cywilne
  • projektowanie, opiniowanie umów, kontraktów, ugód, porozumień oraz udział w negocjacjach (rokowaniach) zmierzających do ich zawarcia,
  • sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo gospodarcze i handlowe
  • projektowanie statutów i umów spółek kapitałowych, umów spółek osobowych oraz aktów założycielskich jednoosobowych spółek kapitałowych,
  • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
  • projektowanie przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności, przekształcenia własnościowe, połączenia, konsolidacje, podziały,
  • projektowanie tworzenia spółek kapitałowych i osobowych w aspekcie organizacyjnym, prawnym i podatkowym,
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał,
  • sporządzanie opinii, ekspertyz oraz analiz prawnych spółek kapitałowych i osobowych,
  • projektowanie oraz opiniowanie zabezpieczeń operacji gospodarczych na gruncie prawa wekslowego i czekowego,
  • odzyskiwanie należności,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach z konsumentami,
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo zamówień publicznych
  • opiniowanie dokumentacji ofertowej do przetargu,
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowania oferty przetargowej,
  • sporządzanie odwołań do Prezesa Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Odwoławczej,
  • sporządzanie skarg do Sądu powszechnego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi rozstrzygającymi sprawy z odwołań.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
  • udział w negocjacjach oraz rokowaniach z organizacjami związkowymi,
  • doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym, w sprawach pracowniczych.
 • Prawo podatkowe
  • doradztwo prawne oraz opiniowanie projektów wniosków o wydanie interpretacji, wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego,
  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych,
  • doradztwo prawne na etapie postępowania podatkowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • doradztwo prawne w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • przygotowywanie pism procesowych.
 • Prawo administracyjne
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, w tym między innymi prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
  • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołania od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.
 • Prawo spółdzielcze
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów oraz umów),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • obsługa walnych zgromadzeń członków spółdzielni, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał,
  • doradztwo oraz reprezentowanie spółdzielni przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie spółdzielni przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo wspólnot mieszkaniowych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów oraz umów),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • obsługa zebrań właścicieli lokali, posiedzeń zarządów wspólnot, opracowywanie projektów uchwał,
  • doradztwo oraz reprezentowanie wspólnoty przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie wspólnoty przed organami egzekucyjnymi.
„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -