Adam Koch - Radca prawny

Zakres usług

Obsługa prawna

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, wykształciło praktykę świadczenia obsługi prawnej w siedzibie klienta. Forma ta okazała się najbardziej efektywnym sposobem współpracy w relacji prawnik - przedsiębiorca. W zależności odpotrzeb, czynności z zakresu stałej obsługi prawnej wykonywane są również w Kancelarii.

Poza stałą obsługą prawną przedsiębiorców Kancelaria oferuję również pomoc prawną ad hoc w indywidualnej sprawie.

Kancelaria oferuje pełen zakres obsługi prawnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

 • Prawo cywilne
  • projektowanie, opiniowanie umów, kontraktów, ugód, porozumień oraz udział w negocjacjach (rokowaniach) zmierzających do ich zawarcia,
  • sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo gospodarcze i handlowe
  • projektowanie statutów i umów spółek kapitałowych, umów spółek osobowych oraz aktów założycielskich jednoosobowych spółek kapitałowych,
  • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
  • projektowanie przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności, przekształcenia własnościowe, połączenia, konsolidacje, podziały,
  • projektowanie tworzenia spółek kapitałowych i osobowych w aspekcie organizacyjnym, prawnym i podatkowym,
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał,
  • sporządzanie opinii, ekspertyz oraz analiz prawnych spółek kapitałowych i osobowych,
  • projektowanie oraz opiniowanie zabezpieczeń operacji gospodarczych na gruncie prawa wekslowego i czekowego,
  • odzyskiwanie należności,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach z konsumentami,
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo zamówień publicznych
  • opiniowanie dokumentacji ofertowej do przetargu,
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowania oferty przetargowej,
  • sporządzanie odwołań do Prezesa Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Odwoławczej,
  • sporządzanie skarg do Sądu powszechnego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi rozstrzygającymi sprawy z odwołań.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
  • udział w negocjacjach oraz rokowaniach z organizacjami związkowymi,
  • doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym, w sprawach pracowniczych.
 • Prawo podatkowe
  • doradztwo prawne oraz opiniowanie projektów wniosków o wydanie interpretacji, wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego,
  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych,
  • doradztwo prawne na etapie postępowania podatkowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • doradztwo prawne w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • przygotowywanie pism procesowych.
 • Prawo administracyjne
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, w tym między innymi prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
  • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołania od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.
 • Prawo spółdzielcze
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów oraz umów),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • obsługa walnych zgromadzeń członków spółdzielni, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał,
  • doradztwo oraz reprezentowanie spółdzielni przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie spółdzielni przed organami egzekucyjnymi.
 • Prawo wspólnot mieszkaniowych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów oraz umów),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • obsługa zebrań właścicieli lokali, posiedzeń zarządów wspólnot, opracowywanie projektów uchwał,
  • doradztwo oraz reprezentowanie wspólnoty przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie wspólnoty przed organami egzekucyjnymi.

Doradztwo prawne

Pomoc prawna, w zakresie doradztwa oraz reprezentowania klienta przed Sądem, adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem doradztwa prawnego jest zdefiniowanie istniejącego problemu w sensie faktycznym i prawnym oraz znalezienie optymalnego rozwiązania lub sposobu postępowania, nie wyłączając przy tym ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Doradztwo prawne wykonywane jest w Kancelarii i obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 • Prawo cywilne
  • doradztwo prawne w zakresie zobowiązań - umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży, zamiany, pożyczki, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, renty, zlecenia, o dzieło i innych),
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych (np.: kolizję i wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej,
  • nieszczęśliwe wypadki),
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o usługach turystycznych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sporach pozasądowych,
  • doradztwo oraz reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi, w tym także przed Sądem Najwyższym.
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w szczególności praw pracowniczych,
  • reprezentowanie pracownika między innymi w sprawach o:
   1. ustalenie stosunku pracy (przypadki zatrudniania pracownika bez umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną np.: zlecenia, o dzieło),
   2. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
   3. przywrócenie do pracy,
   4. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
   5. odszkodowanie za stosowanie mobbingu oraz dyskryminowanie pracownika,
   6. rentę uzupełniającą (wyrównawczą) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • reprezentowanie ubezpieczonego przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądem w sprawach o:
   1. przyznanie świadczeń rentowych,
   2. przyznanie świadczeń emerytalnych.
 • Prawo spółdzielcze
  • doradztwo prawne w zakresie praw wynikających z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
  • doradztwo prawne w zakresie możliwości wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
  • przygotowywanie projektów uchwał w związku z wyodrębnieniem wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach członkowskich,
  • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed organami spółdzielni mieszkaniowej,
  • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo wspólnot mieszkaniowych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
  • doradztwo i opiniowanie uchwał właścicieli lokali,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie właściciela lokalu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej,
  • doradztwo oraz reprezentowanie właściciela lokalu przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo mieszkaniowe
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów,
  • doradztwo i opiniowanie umów najmu lokalu mieszkalnego,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie najemcy lokalu mieszkalnego przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • doradztwo prawne w zakresie praw i obowiązków małżonków,
  • doradztwo prawne w zakresie obowiązku alimentacji,
  • doradztwo prawne w zakresie rozdzielności majątkowej,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o rozwód oraz separację, alimenty, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz o ustanowienie opieki.
 • Prawo ochrony konsumentów
  • doradztwo prawne w zakresie praw konsumenta,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie wezwań, odwołań oraz reklamacji,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach konsumenckich, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo administracyjne
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego,
  • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie klienta przed organami Gminy, Starostwa powiatowego oraz organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe realizowane jest w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do reprezentowania klienta na każdym etapie postępowania zarówno przed Sądem, jak i poza Sądem.

Radca prawny Adam Koch, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uprawniony jest do reprezentowania klienta przed:

 1. wszystkimi Sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne),
 2. Sądami administracyjnymi (wojewódzkie Sądy administracyjne),
 3. Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 4. Sądem Najwyższym,
 5. Trybunałem Konstytucyjnym,
 6. organami administracji publicznej.
„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -