Klienci biznesowi

Obsługa prawna

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, wykształciło praktykę świadczenia obsługi prawnej w siedzibie klienta. Forma ta okazała się najbardziej efektywnym sposobem współpracy w relacji prawnik - przedsiębiorca. W zależności od potrzeb, czynności z zakresu stałej obsługi prawnej wykonywane są również w Kancelarii.

Poza stałą obsługą prawną przedsiębiorców Kancelaria oferuję również pomoc prawną ad hoc w indywidualnej sprawie.

Kancelaria oferuje pełen zakres obsługi prawnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

 

Prawo cywilne

 • projektowanie, opiniowanie umów, kontraktów, ugód, porozumień oraz udział w negocjacjach (rokowaniach) zmierzających do ich zawarcia,
 • sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych,
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
 • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.

 

Prawo gospodarcze i handlowe

 • projektowanie statutów i umów spółek kapitałowych, umów spółek osobowych oraz aktów założycielskich jednoosobowych spółek kapitałowych,
 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
 • projektowanie przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności, przekształcenia własnościowe, połączenia, konsolidacje, podziały,
 • projektowanie tworzenia spółek kapitałowych i osobowych w aspekcie organizacyjnym, prawnym i podatkowym,
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał,
 • sporządzanie opinii, ekspertyz oraz analiz prawnych spółek kapitałowych i osobowych,
 • projektowanie oraz opiniowanie zabezpieczeń operacji gospodarczych na gruncie prawa wekslowego i czekowego,
 • odzyskiwanie należności,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach z konsumentami,
 • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, także z udziałem podmiotu zagranicznego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi.

Prawo zamówień publicznych

 • opiniowanie dokumentacji ofertowej do przetargu,
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania oferty przetargowej,
 • sporządzanie odwołań do Prezesa Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Odwoławczej,
 • sporządzanie skarg do Sądu powszechnego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi rozstrzygającymi sprawy z odwołań.


zapisywanie notatek

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
 • udział w negocjacjach oraz rokowaniach z organizacjami związkowymi,
 • doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym, w sprawach pracowniczych.

 

Prawo podatkowe

 • doradztwo prawne oraz opiniowanie projektów wniosków o wydanie interpretacji, wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego,
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych,
 • doradztwo prawne na etapie postępowania podatkowego,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze

 •  doradztwo prawne w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • przygotowywanie pism procesowych.

 

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, w tym między innymi prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
 • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołania od decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

 

Prawo spółdzielcze

 •  doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, w tym między innymi prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
 • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołania od decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

 

Prawo wspólnot mieszkaniowych

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów oraz umów),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa zebrań właścicieli lokali, posiedzeń zarządów wspólnot, opracowywanie projektów uchwał,
 • doradztwo oraz reprezentowanie wspólnoty przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami egzekucyjnymi.