Klienci indywidualni 

Doradztwo prawne

Pomoc prawna, w zakresie doradztwa oraz reprezentowania klienta przed Sądem, adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem doradztwa prawnego jest zdefiniowanie istniejącego problemu w sensie faktycznym i prawnym oraz znalezienie optymalnego rozwiązania lub sposobu postępowania, nie wyłączając przy tym ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Doradztwo prawne wykonywane jest w Kancelarii i obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 

Prawo cywilne

 • doradztwo prawne w zakresie zobowiązań - umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży, zamiany, pożyczki, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, renty, zlecenia, o dzieło i innych),
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych (np.: kolizję i wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, nieszczęśliwe wypadki), 
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o usługach turystycznych,
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sporach pozasądowych,
 • doradztwo oraz reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi, w tym także przed Sądem Najwyższym.

 

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w szczególności praw pracowniczych,
 • reprezentowanie pracownika między innymi w sprawach o: 
          1. ustalenie stosunku pracy (przypadki zatrudniania pracownika bez umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną np.: zlecenia, o dzieło),
          2. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
          3. przywrócenie do pracy,
          4. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
          5. odszkodowanie za stosowanie mobbingu oraz dyskryminowanie pracownika,
          6. rentę uzupełniającą (wyrównawczą) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • reprezentowanie ubezpieczonego przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądem w sprawach o: 
          1. przyznanie świadczeń rentowych,
          2. przyznanie świadczeń emerytalnych.

 

Prawo spółdzielcze

 • doradztwo prawne w zakresie praw wynikających z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
 • doradztwo prawne w zakresie możliwości wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał w związku z wyodrębnieniem wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach członkowskich,
 • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed organami spółdzielni mieszkaniowej,
 • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.


kask i młotek sędziego

 

Prawo wspólnot mieszkaniowych

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
 • doradztwo i opiniowanie uchwał właścicieli lokali,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie właściciela lokalu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • doradztwo oraz reprezentowanie właściciela lokalu przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.

 

Prawo mieszkaniowe

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów,
 • doradztwo i opiniowanie umów najmu lokalu mieszkalnego,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie najemcy lokalu mieszkalnego przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • doradztwo prawne w zakresie praw i obowiązków małżonków,
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązku alimentacji,
 • doradztwo prawne w zakresie rozdzielności majątkowej,
 • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o rozwód oraz separację, alimenty, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz o ustanowienie opieki.

Prawo ochrony konsumentów

 • doradztwo prawne w zakresie praw konsumenta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie wezwań, odwołań oraz reklamacji,
 • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach konsumenckich, w tym również przed Sądem Najwyższym.

 

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego,
 • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołań od decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klienta przed organami Gminy, Starostwa powiatowego oraz organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi