Adam Koch - Radca prawny

Doradztwo on-line

Kancelaria, w oparciu o poniższy Regulamin Usług Prawnych On-Line, świadczy za pośrednictwem poczty internetowej następujące usługi prawne on-line:

  1. Porada prawna – obejmuje kompleksową ocenę prawną przedstawionego w zapytaniu problemu.
  2. Opinia prawna – obejmuje kompleksową analizę prawną przedstawionego problemu, popartego przesłanymi dokumentami. Przedmiotem opinii prawnej jest dogłębna analiza stanu prawnego, stanowiska doktryny oraz orzecznictwa sądów powszechnych, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, w oparciu o przesłane dokumenty, w celu wypracowania optymalnego rozwiązania istniejącego problemu.
  3. Pismo procesowe – obejmuje opracowanie treści pisma procesowego na indywidualne życzenie Klienta (np.: pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutu od nakazu zapłaty, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zażalenia, apelacji).
  4. Pismo przedprocesowe - obejmuje opracowanie treści pisma przedprocesowego na indywidualne życzenie Klienta (np.: odwołania, wezwania do zapłaty, wezwania do świadczenia, reklamacji i inne).
  5. Umowa – obejmuje opracowanie projektu umowy cywilnoprawnej na indywidualne życzenie Klienta.

§1 Klient zamawiający usługę prawną on-line, zamieszcza na formularzu imię i nazwisko, telefon kontaktowy, potwierdzając tym samym, że zapoznał się z Regulaminem Usług Prawnych On-Line oraz, że akceptuje jego postanowienia.

§2 W razie zażądania wystawienia faktury VAT, Klient jest zobowiązany do wskazania danych potrzebnych do jej wystawienia.
W takim przypadku, Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

§3 Wykonanie Usługi Prawnej on-line oparte jest o przedstawiony przez Klienta za pośrednictwem Internetu stan faktyczny sprawy. W celu uzyskania oczekiwanej pomocy prawnej, Klient winien przedstawić sprawę w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący.
W razie pytań dodatkowych ze strony Kancelarii, Klient obowiązany jest udzielać rzetelnych odpowiedzi.

§4 Umowa o świadczenie Usług Prawnych On-line za pośrednictwem internetu, zostaje zawarta z chwilą dokonania przelewu, po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie formularza.

§5 W ciągu 48 godzin, po przesłaniu zapytania za pośrednictwem formularza, Kancelaria dokona analizy i wyceny przedstawionego problemu, przesyłając Klientowi do akceptacji warunki wykonania usługi (termin oraz wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi). Wycena usługi uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz czasu potrzebnego do jej realizacji.

§6 W razie akceptacji przez Klienta warunków wykonania usługi, winien on dokonać wpłaty ustalonego wynagrodzenia na niżej wskazany rachunek bankowy Kancelarii:
Numer rachunku bankowego: 51 1050 1269 1000 0008 0215 9202

§7 Porada prawna, Opinia prawna, Pismo procesowe, Pismo przedprocesowe, Umowa przesyłane będą do Klienta, na wskazany przez niego adres e-mail w terminie ustalonym, pod warunkiem uiszczenia ustalonego wynagrodzenia na konto Kancelarii podane w §6

§8 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii.

„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -