Adam Koch - Radca prawny

Zakres usług

Doradztwo prawne

Pomoc prawna, w zakresie doradztwa oraz reprezentowania klienta przed Sądem, adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem doradztwa prawnego jest zdefiniowanie istniejącego problemu w sensie faktycznym i prawnym oraz znalezienie optymalnego rozwiązania lub sposobu postępowania, nie wyłączając przy tym ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Doradztwo prawne wykonywane jest w Kancelarii i obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 • Prawo cywilne
  • doradztwo prawne w zakresie zobowiązań - umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży, zamiany, pożyczki, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, renty, zlecenia, o dzieło i innych),
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych (np.: kolizję i wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej,
  • nieszczęśliwe wypadki),
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o usługach turystycznych,
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sporach pozasądowych,
  • doradztwo oraz reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi, w tym także przed Sądem Najwyższym.
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w szczególności praw pracowniczych,
  • reprezentowanie pracownika między innymi w sprawach o:
   1. ustalenie stosunku pracy (przypadki zatrudniania pracownika bez umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną np.: zlecenia, o dzieło),
   2. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
   3. przywrócenie do pracy,
   4. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
   5. odszkodowanie za stosowanie mobbingu oraz dyskryminowanie pracownika,
   6. rentę uzupełniającą (wyrównawczą) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • reprezentowanie ubezpieczonego przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądem w sprawach o:
   1. przyznanie świadczeń rentowych,
   2. przyznanie świadczeń emerytalnych.
 • Prawo spółdzielcze
  • doradztwo prawne w zakresie praw wynikających z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
  • doradztwo prawne w zakresie możliwości wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
  • przygotowywanie projektów uchwał w związku z wyodrębnieniem wspólnoty mieszkaniowej w dotychczasowych zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach członkowskich,
  • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed organami spółdzielni mieszkaniowej,
  • doradztwo oraz reprezentowanie członka spółdzielni, a także osoby niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo wspólnot mieszkaniowych
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o własności lokali,
  • doradztwo i opiniowanie uchwał właścicieli lokali,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie właściciela lokalu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej,
  • doradztwo oraz reprezentowanie właściciela lokalu przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo mieszkaniowe
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów,
  • doradztwo i opiniowanie umów najmu lokalu mieszkalnego,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie najemcy lokalu mieszkalnego przed Sądami powszechnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • doradztwo prawne w zakresie praw i obowiązków małżonków,
  • doradztwo prawne w zakresie obowiązku alimentacji,
  • doradztwo prawne w zakresie rozdzielności majątkowej,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o rozwód oraz separację, alimenty, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz o ustanowienie opieki.
 • Prawo ochrony konsumentów
  • doradztwo prawne w zakresie praw konsumenta,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie wezwań, odwołań oraz reklamacji,
  • reprezentowanie klienta przed Sądami powszechnymi w sprawach konsumenckich, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Prawo administracyjne
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego,
  • sporządzanie wniosków, zgłoszeń, pism oraz odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie klienta przed organami Gminy, Starostwa powiatowego oraz organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi
„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -